Information

Enkelt till en låg kostnad

Årsredovisning Direkt™ är skapat för dig som enkelt och till en låg kostnad vill upprätta en årsredovisning för aktiebolag enligt K2-regelverket och kunna skicka in en digital kopia till Bolagsverket.

Programmet omfattar enbart årsredovisningen och därmed inte t.ex. skatteberäkning/deklaration och andra organisationsformer. Om ni söker dessa funktioner rekommenderar vi vårt huvudprogram e-revisor.se.

I programmet finns den viktigaste informationen ni behöver i de efterföljande stegen. Har ni en fråga ställ den till supporten genom brevsymbolen nere till höger. Se även supportavdelningen i menyn till vänster.

Betala när ni är redo - 600 kr exkl. moms

Upplägget i programmet är att ni jobbar fritt i programmet och kan förhandsgranska årsredovisningen i följande steg. Det är först när ni är redo att skapa en slutlig årsredovisning och/eller skicka in en kopia till Bolagsverket som ni behöver betala. Det sker genom att ange en köpt kod (se steg 5). Ni kommer då åt steg 6 i programmet. Koden ger er även möjlighet att spara ert arbete för att kunna återvända vid ett senare tillfälle och fortsätta.

Koden ger er tillgång till hela programmet under 3 månader från köptillfället. Koden är låst till organisationsnumret ni angivit vid köpet.

Var klar på 60 sekunder

Programmet har en expressfunktion (se övre menyn) som gör att ni kan ha en färdig årsredovisning inskickad till Bolagsverket inom 60 sekunder.

Funktionen fungerar lika bra för vilande bolag med enbart aktiekapital och bankmedel som för ett aktivt bolag med en färdig SIE-fil.

Nyheter

Köp / ange kod

Köp kod

Ange uppgifter nedan så länkas ni till betalsidan hos Payson/SVEA. Bekräftelse på ert köp samt koden skickas till er angivna mejladress. OBS! Glöm inte ange företagets organisationsnummer i steg 2.1. Koden kan användas i 3 månader från datum för köpet och kan användas obegränsat antal gånger för samma organisationsnummer.

Pris: 600 kr exkl. moms

Ange redan köpt kod

Ange redan köpt kod nedan så öppnas programmets samtliga funktioner. Om ni även vill återskapa sparad data sker detta i steg 1.Förbered bokföringen

En grundförutsättning för att enkelt upprätta en årsredovisningen är att den löpande bokföringen är i ordning, avstämd och stängd. Om du är osäker på vad detta innebär kan du läsa mer om det under steg 1.1.

Har ni sparat ert arbete sedan innan, ange er köpta aktiveringskod nedan och tryck på hämta. OBS! Enbart steg 2 (Inställningar) och steg 4 (Årsredovisningen) har sparats. • Glöm inte periodisera intäkter och kostnader samt bokför avskrivningar enligt gällande regelverk. Osäker på vad detta innebär? Läs en bra artikel om det här.

Förbered bokföringen

 1. Komplett bokföring - säkerställ att all löpande bokföring är genomförd. Det kan t.ex. gälla löner för sista månaden, fakturering, inköp etc.
 2. Stäm av balanskonton - säkerställ att samtliga konton i balansräkningen är avstämda. Detta innebär att ni vet vad varje konto i balansräkningen innehåller och att detta stämmer. T.ex. om konto 1910 för bank visar ett saldo i balansräkningen om 101 250,30 kr så skall detta stämma mot ett utdrag från banken. Eller om det inte stämmer så ska ni kunna förklara varför (t.ex. betalningar som inte registrerats hos banken).
 3. Bokslutsposter bör redan vara bokförda - Årsredovisning Direkt™ är är ett förenklat verktyg för bokslut och hanterar inte beräkning av inkomstskatt och andra poster som normalt upprättas i bokslutet. Programmet förutsätter ni redan hanterat det i er bokföring. Om ni önskar ett mer utvecklat program ber vi er överväga vårt huvudprogram e-revisor.se. I steg 3.1.1 i programmet kan ni lägga till justeringar till inläst data, t.ex. bokföring av årets resultat mellan konto 8999 och 2099 som måste göras varje år.
 4. Omföring av föregående års resultat - Se till att årets resultat från föregående år inte finns kvar på konto 2099 utan har förts om till konto 2098 eller 2091. Om ni inte har bokfört omföringen kan ni göra detta i steg 3.1.1.

Inställningar

Under varje flik ovan finns inställningar för olika områden. Det är viktigt att ni går igenom samtliga flikar och anger korrekta uppgifter eftersom dessa styr andra delar av programmet. Om ni är osäker på någon inställning kontakta er revisor/redovisningskonsult eller konsultera oss.

Vanliga misstag i detta steg är:
 • Under utveckling

Företaget

Inställning Val
Företagets organisationsnummer:
Hämta uppgifter från Bolagsverket (namn och styrelse):
Företagets namn:
Styrelsens säte:
Styrelse och ledning:
Styrelseordförande:
Verkställande direktör:
Verkställande direktör och styrelsens ordförande:
Ledamot 1:
Ledamot 2:
Ledamot 3:
Ledamot 4:

Årsredovisning

Inställning Val
Stad för påskrift:
Räkenskapsår + +
Aktuellt räkenskapsår
till
Föregående räkenskapsår
till
3 år sedan
till
4 år sedan
till
Information om fastställelseintyget  
Datum för årsstämman:
Datum för underskrift av intyget:
Styrelseledamot alt VD som skriver under

Inläsning data

Ni kan ange siffrorna i årsredovisningen i steg 4 på två sätt:

 1. Manuellt - Årsredovisningen kan siffror kan alltid anges manuellt. Ni kan då gå vidare från detta steg och direkt till steg 4. Observera att inställningarna i steg 2 fortfarande behöver vara ifyllda.
 2. Import bokföringsfil - För att snabbt och enkelt fylla i årsredovisningens resultat-/ och balansräkning kan ni importera en SIE-fil från ert bokföringsprogram. Se instruktion till höger.

Import av SIE-fil från ert bokföringsprogram
En SIE-fil innehåller uppgifter om bl.a. konton och saldon i redovisningen och stöds av de flesta bokföringsprogram i Sverige. Är ni osäker om och hur man exporterar en SIE, kontakta leverantören av ert bokföringsprogram. Följ stegen nedan:

 1. Exportera en SIE-fil (typ 1, 2 eller 4) från ert bokföringsprogram för aktuellt räkenskapsår
 2. Välj SIE-filen nedan
 3. Tryck på ladda upp. Saldon importeras enligt BAS-kontoplanen eller enligt tidigare valda samband till steg 3.1 Saldomatris
 4. Gå till steg 3.1 Saldomatris och om konto skall klassificeras till annan rubrik i årsredovisningen, dra respektive konto nedan till den rätta rubriken
 5. Gör eventuella justeringar till saldomatrisen i steg 3.1.1
 6. I steg 4 för ni över resultat-/balansräkning från saldomatrisen till årsredovisningen.
Välj SIE-fil


Saldomatris

Konto Kontonamn Aktuellt år Justering Årets bokslut Föregående år
  Balans (kolumn Årets bokslut ska vara 0 efter bokslutet):        
  Resultat (kolumn Årets bokslut ska vara 0 efter bokslutet):        
           
Medlemsavgifter (Ideell förening) 0     0
Gåvor (Ideell förening) 0     0
Bidrag (Ideell förening) 0     0
Nettoomsättning 0     0
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbeten för annans räkning 0     0
Aktiverat arbete för egen räkning 0     0
Gåvor (Stiftelser) 0     0
Bidrag (Stiftelser) 0     0
Utdelningar (Stiftelser) 0     0
Ränteintäkter (Stiftelser) 0     0
Uttaxerade bidrag (Samfälligheter) 0     0
Övriga bidrag (Samfälligheter) 0     0
Övriga rörelseintäkter 0     0
Fri rubrik Intäkter (K3) 0     0
Råvaror och förnödenheter 0     0
Handelsvaror 0     0
Lämnade bidrag (Ideell förening) 0     0
Övriga externa kostnader 0     0
Personalkostnader 0     0
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 0     0
Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar 0     0
Lämnade bidrag (Stiftelser) 0     0
Fri rubrik Rörelsekostnader (K3) 0     0
Övriga rörelsekostnader 0     0
Resultat från andelar i koncernföretag 0     0
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 0     0
Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i 0     0
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 0     0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0     0
Nedskrivningar av finansiella anläggningsposter och kortfristiga placeringar 0     0
Räntekostnader och liknande resultatposter 0     0
Fri rubrik Finansiella poster (K3) 0     0
Förändring av periodiseringsfond 0     0
Förändring av överavskrivningar 0     0
Förändring av ersättningsfonder 0     0
Lämnad gottgörelse (Ekonomisk förening) 0     0
Erhållna koncernbidrag 0     0
Lämnade koncernbidrag 0     0
Övriga bokslutsdispositioner 0     0
Skatt på årets resultat 0     0
Övriga skatter 0 0 0 0
Årets resultat (Resultaträkning) 0     0
Tecknat men ej inbetalt kapital (ej ekonomisk förening) 0     0
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten (ej K2-bolag) 0     0
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 0     0
Hyresrätter och liknande rättigheter 0     0
Goodwill 0     0
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar 0     0
Byggnader och mark 0     0
Maskiner och andra tekniska anläggningar 0     0
Inventarier, verktyg och installationer 0     0
Förbättringsutgifter på annans fastighet 0     0
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 0     0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0     0
Andelar i koncernföretag 0     0
Fordringar hos koncernföretag 0     0
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 0     0
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 0     0
Ägarintressen i övriga företag 0     0
Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i 0     0
Andra långfristiga värdepappersinnehav 0     0
Lån till delägare eller närstående 0     0
Uppskjuten skattefordran (K3) 0     0
Andra långfristiga fordringar 0     0
Råvaror och förnödenheter 0     0
Varor under tillverkning 0     0
Färdiga varor och handelsvaror 0     0
Övriga lagertillgångar 0     0
Pågående arbeten för annans räkning 0     0
Förskott till leverantörer 0     0
Kundfordringar 0     0
Fordringar hos koncernföretag 0     0
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 0     0
Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i 0     0
Aktuell skattefordran (enbart K3) 0     0
Övriga fordringar 0     0
Upparbetad men ej fakturerad intäkt 0     0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0     0
Andelar i koncernföretag 0     0
Övriga kortfristiga placeringar 0     0
Kassa och Bank 0     0
Redovisningsmedel 0     0
Fri rubrik Kassa och Bank (K3) 0     0
Aktiekapital 0     0
Medlemsinsatser (ek. för) 0     0
Ej reg. aktiekapital 0     0
Bunden överkursfond (K3 / enbart aktiebolag) 0     0
Förlagsinsatser (ek. för.) 0     0
Uppskrivningsfond 0     0
Reservfond 0     0
Kapitalandelsfond (K3) 0     0
Fond för utvecklingsutgifter (K3) 0     0
Fond för yttre underhåll (Ekonomisk förening) 0     0
Överkursfond (ej ek. för.) 0     0
Fond för verkligt värde (K3) 0     0
Balanserat resultat 0     0
Årets resultat (Balansräkning) 0     0
Eget kapital vid årets början 0     0
Insättningar eller uttag under året 0     0
Årets resultat 0     0
Eget kapital vid årets början 0     0
Utdelningar 0     0
Årets resultat 0     0
Ändamålsbestämda medel (Ideell förening K3 / Stiftelse K3 ej bundet eget kapital) 0     0
Balanserat kapital (ideell förening K3/stiftelse K3 ej bundet eget kapital) 0     0
Fri rubrik eget kapital (ideell förening/stiftelse K3 ej bundet eget kapital) 0     0
Fri rubrik eget kapital (ideell förening/stiftelse K3 ej bundet eget kapital) 0     0
Fri rubrik eget kapital (ideell förening/stiftelse K3 ej bundet eget kapital) 0     0
Fri rubrik eget kapital (ideell förening/stiftelse K3 ej bundet eget kapital) 0     0
Årets resultat (ideell förening/stiftelse K3 ej bundet eget kapital) 0     0
Eget kapital vid årets början (Stiftelse K2 ej bundet kapital) 0     0
Inbetalda medel (Stiftelse K2 ej bundet kapital) 0     0
Lämnade och återförda bidrag (Stiftelse K2 ej bundet kapital) 0     0
Årets resultat (Stiftelse K2 ej bundet kapital) 0     0
Bundet eget kapital vid årets början (stiftelse K2 bundet eget kapital) 0     0
Förändringar av bundet eget kapital (stiftelse K2 bundet eget kapital) 0     0
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början (stiftelse K2 bundet eget kapital) 0     0
Inbetalda medel (stiftelse K2 bundet eget kapital) 0     0
Överfört till och från bundet eget kapital (stiftelse K2 bundet eget kapital) 0     0
Lämnade och återförda bidrag (stiftelse K2 bundet eget kapital) 0     0
Årets resultat (Stiftelse K2 bundet kapital) 0     0
Stiftelskapital (stiftelse K3 bundet eget kapital) 0     0
Bundna reserver (stiftelse K3 bundet eget kapital) 0     0
Fri rubrik (stiftelse K3 bundet eget kapital) 0     0
Ändamålsbestämda medel (stiftelse K3 bundet eget kapital) 0     0
Fria reserver (stiftelse K3 bundet eget kapital) 0     0
Fri rubrik (stiftelse K3 bundet eget kapital) 0     0
Fri rubrik (stiftelse K3 bundet eget kapital) 0     0
Årets resultat (stiftelse K3 bundet eget kapital) 0     0
Periodiseringsfonder 0     0
Ackumulerade överavskrivningar 0     0
Ersättningsfonder 0     0
Övriga obeskattade reserver 0     0
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsförpliktelser m.m. 0     0
Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 0     0
Uppskjuten skatteskuld (K3) 0     0
Avsättningar för övriga skatter (K3) 0     0
Övriga avsättningar 0     0
Obligationslån 0     0
Checkräkningskredit - långfristig 0     0
Övriga skulder till kreditinstitut - långfristig 0     0
Skulder till koncernföretag - långfristig 0     0
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag - långfristig 0     0
Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i - långfristig 0     0
Mottagna ej använda bidrag 0     0
Beviljade ej utbetalda bidrag 0     0
Övriga skulder - långfristig 0     0
Checkräkningskredit - kortfristig 0     0
Övriga skulder till kreditinstitut - kortfristig 0     0
Förskott från kunder 0     0
Pågående arbeten för annans räkning 0     0
Fakturerad men ej upparbetad intäkt 0     0
Leverantörsskulder 0     0
Växelskulder 0     0
Skulder till koncernföretag - kortfristig 0     0
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag - kortfristig 0     0
Skulder till företag som det finns ett ägarintresse i - kortfristig 0     0
Skatteskulder 0     0
Mottagna ej använda bidrag 0     0
Beviljade ej utbetalda bidrag 0     0
Fri rubrik Övriga kortfristiga skulder (K3) 0     0
Övriga skulder - kortfristig 0     0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0     0
Ej mappade konton        
       

Justeringar

Normalt behöver ni inte göra något i detta steg om er löpande bokföring är komplett. Men om ni behöver göra någon justering till bokföringen innan ni upprättar årsredovisningen kan ni göra detta här. Ange justeringar nedan och uppdatera så uppdateras saldomatrisen.

Upprätta årsredovisning

I detta steg upprättar ni årsredovisningen och kan även förhandsgranska utseendet samt kontrollera den mot Bolagsverkets testserver om ni planerar skicka in en digital kopia till Bolagsverket. Här sammanställs ett antal viktiga utgångspunkter och rekommenderat arbetssätt.

Inkludera föregående år från saldomatrisen
Autojustering av eventuell 1 kr-differens vid överföring (se nedan för information)


 • Sidnumrering, sidhuvud och innehållsförteckningens sidnummer skapas automatiskt i steg 6 när ni skapar en pdf. Ni kan även förhandsgranska dessa i steg 4.
 • Summeringar sker direkt vid inmatning.
 • Modulen är programmerad för att dölja rader och avsnitt där information saknas. Ni kan förhandsgranska detta i steg 4 vilket motsvarar den årsredovisning som sedan slutligt skapas i steg 6.
 • Modulen är skapad för att så långt som möjligt balansera, t.ex. att tillgångar är lika stora som skulderna och noter stämmer med resultat- eller balansräkningen. Detta sker genom differensrader i röd text. Se till att dessa alltid är 0, annars är något inte korrekt.

Viktiga utgångspunkter
 1. Årsredovisningen är som utgångspunkt manuell men summeringar sker av programmet och även vissa siffror uppdateras inom årsredovisning (t.ex. flerårsöversikten). Om ni har läst in bokföringsdata i steg 3 kan ni föra över dessa genom funktionen till höger.
 2. Årsredovisningen visar alla avsnitt/rader som är tillgängliga i mallen. Ni anger enbart siffror/text i de fält som är relevanta. Ej använda rader/avsnitt tas bort automatiskt i steg 6 när ni skapar slutlig årsredovisning. Ni kan även förhandsgranska utseendet i detta steg.
 3. Årsredovisningen har s.k. differensrader (röd text) om visar sig om något inte hänger ihop i årsredovisningen (t.ex. tillgångar = skulder). Dessa behöver hanteras så det inte finns några sådana rader.
Rekommenderat arbetssätt
 1. Resultat- och balansräkning - Gå igenom resultat- och balansräkning för att verifiera att siffrorna är korrekta.
 2. Välj noter - I resultat- och balansräkning finns notfält och information om noterna, fyll i valfritt nummer i notfälten för noterna ni vill visa, dessa dyker upp längre ner i årsredovisningen för att fyllas i.
 3. Följ upp eventuella differensrader
 4. Förvaltningsberättelse - Färdigställ förvaltningsberättelsen med texter och belopp. Flerårsöversiktens siffror för aktuellt och föregående år fylls i automatiskt från ifylld resultat- och balansräkning. Saknar ni något år, se till i steg 2 att alla räkenskapsår är angivna.
 5. Förvaltningsberättelse och tabellen förändring eget kapital - tabellen är manuell förutom in- och utgående balanser som hämtas från balansräkningen. Använd programmets hjälpfunktion (lilla plustecknet) vid tabellen så försöker programmet fylla i tabellen åt er, eller fyll i manuellt.
 6. Klart att gå vidare till nästa steg
PREVIEW

Kontrollera årsredovisningen

Innan ni går vidare med resterande steg rekommenderar vi att ni kontrollerar årsredovisningen mot Bolagsverket enligt nedan.

Förutom kontrollerna som programmet gör själv och varnar för genom varningstrianglarna går det att kontrollera årsredovisning mot Bolagsverket kontrollverktyg. Detta är att rekommendera särskilt om ni avser att lämna in en kopia av årsredovisningen digitalt till Bolagsverket. Då undviker ni att årsredovisningen inte accepteras eller behöver handläggas av Bolagsverket. För att kontrollera mot Bolagsverkets kontrollverktyg, tryck på kontrollera till höger.

Bolagsverket utvecklar löpande varningskoderna i sitt verktyg men om varningen inte är definierad är ett tips att se till att styrelsen är korrekt angiven i steg 2.1 eller att tabellen förändring eget kapital i årsredovisningen är korrekt, det är vanliga fel.

Kontrollera hos Bolagsverket


Utskrift / Bolagsverket

I detta steg kan ni:

 1. Skapa en pdf av årsredovisningen för vidare hantering och signering av er (originalhandling).
 2. Skicka in kopia av årsredovisningen digitalt till Bolagsverket

Följ instruktionerna i efterföljande flikar.

 • Glöm inte att ett signerat original av årsredovisning samt årsstämmoprotokoll måste finnas och sparas i företagets eget arkiv. Ni gör detta på egen hand på papper eller med digitalt signeringsverktyg. I vårt huvudprogram e-revisor.se har vi stöd för årsstämmoprotokoll och digital originalsignering om ni söker detta. På Bolagsverkets hemsida kan ni hitta en mall för årsstämmoprotokoll, den behöver inte skickas till Bolagsverket utan är enbart för företagets arkiv.

Skapa dokument

Ni kan nedan välja att skapa en pdf av årsredovisningen med eller utan fastställelseintyg. Fastställelseintyget behövs bara om ni skickar in en kopia av årsredovisningen på papper till Bolagsverket.

Digital kopia till Bolagsverket

Här kan ni skicka in en digital kopia av årsredovisningen till Bolagsverket. Glömt inte att formellt behöver ni ha ett original påskrivet hos er och årsstämma ska ha hållits.

Instruktioner för digital inlämning till Bolagsverket
 1. Se till att ni angivit korrekt information om fastställelseintyget under steg 2.2 och markerat i steg 2.1 vem i styrelsen som skriver under fastställelseintyget.
 2. Om ni har en vald revisor, se till att revisorn har laddat upp sin revisionsberättelse digitalt till Bolagsverket.
 3. Tryck på ladda upp till höger. Ni får då upp avtalsvillkor från Bolagsverket för godkännande och sedan kommer ett mejl med vidare instruktioner från Bolagsverket.

OBS!

Läs information om årsredovisning hos Bolagsverket här

Läs information om fastställelseintyg hos Bolagsverket (datering m.m.) här

Ladda upp kopia och fastställelseintyg elektroniskt till Bolagsverket

Se ärendestatus hos Bolagsverket

Här kan ni se status på inlämningen av årsredovisningen hos Bolagsverket (enbart aktiebolag). Tryck på knappen nedan.